Nie został wyświetlony tytuł strony, bo Twoja przeglądarka nie wspiera Canvas! Zainstaluj np. Internet Explorer 9.

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

-

  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013r.
do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:


prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;


diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;


minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Od lutego 2015 roku obowiązki pedagoga szkolnego w naszym liceum objęła ponownie Pani Marta Duda, która dyżuruje:
 w poniedziałek i środę od 9 do 13, we wtorek od 8 do 13, w czwartek od 9-14, zaś w piątek od 9 do 12.